Колектив кафедри

Лєвих Антон ЕдуардовичAnton LievykhДоцент, кандидат фармацевтичних наук Associated professor, candidate of pharmaceutical sciences, PhD
Лєвих Антон Едуардович - завідувач кафедри фармакології ДДМУ з 2022 року.Наукові інтереси – ендотелій-тромбоцитарні взаємовідносини у механізмах дії лікарських засобів та можливості фармакологічної корекції ендотеліальної дисфункції в умовах експериментальних патологічних станів.Має 88 наукових та навчально-методичних публікацій, 6 патентів України на нові лікарські засоби, 6 навчально-методичних посібників (російською та англійською мовами), в тому числі з грифом МОН України, 4 інформаційних листи.Брав участь в доклінічних дослідженнях 60 лікарських препаратів (в якості відповідального виконавця - близько 30 препаратів). Приймав участь у міжнародних доклінічних дослідженнях за кордоном. Має сертифікат акредитованого курсу FELASA 051/15 по роботі з лабораторними тваринами. Сертифікований за додатковою професійною програмою «Правила організації та проведення доклінічних досліджень лікарських засобів - GLP». Лауреат премії Президента України для молодих вчених.Займана посада та обов’язки.- член Асоціації фармакологів України, Європейського товариства нейропсихофармакології, Міжнародного союзу фундаментальної та клінічної фармакології.Scientific interests - endothelium-platelet relationship in mechanisms of action of drugs and possibilities of pharmacological correction of endothelial dysfunction in experimental pathological conditions.Has 88 scientific and educational-methodical publications, 6 patents of Ukraine for new medicines, 6 teaching aids (in Russian and English languages), including 1 approved by the Ministry of Education and Science of Ukraine, 4 information letters.Participated in pre-clinical studies of 60 drugs (as principal investigator - about 30 drugs). Participated in international pre-clinical studies abroad. Has certificate of FELASA accredited course 051/15 in care and use of laboratory animals. Certified for additional professional program «Rules for the organization and conducting preclinical drug research - GLP». Laureate of the Award of the President of Ukraine for young scientists.Occupation and responsibilities.- member of the Association of Pharmacologists of Ukraine, European College of Neuropsychopharmacology, International Union of Basic and Clinical Pharmacology.
Жилюк Володимир ІвановичVolodymyr ZhyliukПрофесор, доктор.мед.наук Professor, Doctor of Medical Sciences
Жилюк Володимир Іванович – доктор медичих наук, професор кафедри фармакології  ДДМУ.У 1998 році закінчив Дніпропетровську державну медичну академію; з 1998 по 2001 рр. – очний аспірант кафедри фармакології і клінічної фармакології; з 2002 року обраний за конкурсом на заміщення вакантної посади викладача, а з 2006 року - старшого викладача кафедри фармакології і клінічної фармакології ДДМА; з 2012 року - доцент кафедри.В 2017 році обраний на посаду завідувача кафедрою фармакології і клінічної фармакології.Навчально-методична робота. Читає курс лекцій з фармакології. Автор навчальних посібників та навчально-методичних рекомендацій.Науково-дослідна робота. Основні напрямки наукових досліджень: фармакологічний аналіз можливостей медикаментозного захисту головного мозку за умов експериментальних патологічних станів; проведення преклінічних досліджень оригінальних і генеричних ЛП (токсичність, специфічна активність та фармакокінетика), Кандидатська дисертація: «Особливості дії ненаркотичних анальгетиків в умовах експериментального невротичного стану», 2002 р. Докторська дисертація: «Нейрофармакологічний аналіз медикаментозного захисту мозку за умов експериментального цукрового діабету», 2015 р.Брав участь в дослідженні близько 60 лікарських препаратів (в якості відповідального виконавця - близько 35 ЛЗ). Приймав участь у двох міжнародних преклінічних дослідженнях за кордоном. Автор більше 100 наукових праць, 5 патентів.Підготував: 1 кандидата наук.Дійсний член Всеукраїнської громадської організації «Асоціація фармакологів України»  та міжнародного союзу фундаментальної та клінічної фармакології «IUPHAR», Українського фізіологічного товариства та Українського товариства нейронаук Громадська діяльність. В.о. декана медичного факультету ДДМУ. Виконує обов'язки голови Проблемної комісії ДДМУ «Медико-біологічні дисципліни та фармація», члена Апробаційних рад при Спеціалізованих вчених радах Д 08.601.02 (спеціальність 14.01.11 – кардіологія) та Д 08.601.01 (спеціальність 14.01.24 - лікувальна фізкультура і спортивна медицина).Zhylyuk Volodymyr Ivanovich - Doctor of Medical Sciences, Professor.In 1998 graduated from Dnipropetrovsk State Medical Academy; from 1998 to 2001 - full-time postgraduate student of the Department of Pharmacology and Clinical Pharmacology; since 2002 elected in competition for filling the vacant post of a teacher, and since 2006 - a senior lecturer of the Department of Pharmacology and Clinical Pharmacology of the DSMU; since 2012 - associate professor of the department. In 2017 he was elected to the post of Head of the Department of Pharmacology and Clinical Pharmacology.Educational work. Reads lectures on pharmacology and clinical pharmacology. Author of teaching aids and educational / methodological recommendations.Scientific research work. Main directions of scientific research: pharmacological analysis of the possibilities of medical protection of the brain in conditions of experimental pathological conditions; Pre-clinical research of original and generic drugs (toxicity, specific activity and pharmacokinetics), Ph.D. dissertation: «Peculiarities of the action of non-narcotic analgesics in the conditions of an experimental neurotic state", 2002 Doctor's dissertation: "Neuropharmacological analysis of medical protection of the brain in conditions of experimental diabetes mellitus" 2015 Participated in the study of about 60 pharmaceuticals (as responsible executive - about 35 drugs,). Participated in two international pre-clinical studies abroad. The author is more than 100 scientific works, 5 patents. Prepared 1 Ph.D. Social activities. The Dean of Medical Faculty DSMU.Acting Head of the «Problem Commission DSMU «Medical-biological disciplines and pharmacy», member of the Approbation councils under the Specialized Academic Councils D 08.601.02 (specialization 14.01.11 - cardiology) and D 08.601.01 (specialty 14.01.24 - therapeutic physical education and sports medicine).
Мамчур Віталій ЙосиповичVitaly Mamchur Професор, доктор.мед.наук Professor, Doctor of Medical Sciences
Наукові інтереси – фармакологія знеболювання (від місцевих анестетиків, засобів операційного знеболювання до неопіоїдних анальгетиків) та нейрометаболічних церебропротекторів, коли їх лікувальні властивості та небажані реакції вивчаються в умовах експериментальних еквівалентів: болю різного походження, епілепсії, паркінсонізму, депресії, невротичних та психотичних розладів, нейропсихопатій, зумовлених системною (цукровий діабет, артеріальна гіпертензія, атеросклероз) та органною (гіпоксія, ішемія головного мозку, інтоксикація серцевого м’яза, печінкова недостатність) патологією; участь у розробці та вивченні нових, насамперед вітчизняних лікарських засобів.Має більш ніж 500 наукових статей, 15 патентів України та 2 патенти Росії на нові лікарські засоби, 12 монографій, співавторство в 4 підручниках, в 57 науково-методичних посібниках та 28 навчально-методичних працях, 3-х методичних рекомендаціях з доклінічного вивчення лікарських засобів Державного Фармакологічного Центру Міністерства охорони здоров′я України (ДФЦ МОЗ), Національного Формуляру лікарських засобів України, підготував 5 докторів та 19 кандидатів медичних та фармацевтичних наук, керує підготовкою ще 2-докторських та 3 кандидатських дисертаційних робіт.Займана посада та обов’язки – професор кафедри фармакології, член Президії ДФЦ МОЗ України, асоціації фармакологів України, Проблемної комісії «Фармакологія», науково-експертної Ради ВАК України (2001-2017), член спеціалізованої вченої Ради по захисту кандидатських та докторських дисертацій, редакційної ради кількох наукових медичних видань.Член Асоціації фармакологів України та міжнародного союзу фундаментальної та клінічної фармакології «IUPHAR» .Scientific interests are the pharmacology of anesthesia (from local anesthetics, surgical anesthetics to non-opioid analgesics) and neuro-metabolic cerebral protecers when their therapeutic properties and undesirable reactions are studied under experimental equivalents: pain of different origins, epilepsy, parkinsonism, depression, neurotic and psychotic disorders, neuropsychopathy , caused by systemic (diabetes mellitus, arterial hypertension, atherosclerosis) and organ (hypoxia, cerebral ischemia, intoxication with sulfur evoho muscle, liver failure) disorders; Participation in the development and study of new, first of all, domestic medicinal products.Has more than 500 scientific articles, 15 patents of Ukraine and 2 patents of Russia for new medicines, 12 monographs, co-authorship in 4 textbooks and 57 scientific manuals and 28 educational and methodological works, 3 methodical recommendations for pre-clinical study of medicinal products The State Pharmacological Center of the Ministry of Health of Ukraine (State Pharmacological Center HM), the National Formulary of Medicines of Ukraine, prepared 5 doctors and 19 candidates of medical and pharmaceutical sciences.Position and responsibilities - a member of the Presidium of the State Pharmacological Center of Health Ministry of Ukraine, the Association of Pharmacologists of Ukraine, the Problem Committee «Pharmacology», the Scientific and Expert Council of the Higher Attestation Commission of Ukraine (2001-2008), a member of the specialized scientific council of defense of candidate and doctoral theses, editorial for several scientific medical editions.
Дронов Сергій МиколайовичSergiy Dronov Доцент, кандидат медичних наук Associated professor, candidate of medical science, PhD
Наукові інтересинейрофармакологія комбінованих церебропротекторів. Автор більше 200 наукових та науково-методичних статей, має патенти України, інформаційні листи.Брав участь в дослідженні близько 50 лікарських препаратів (в якості відповідального виконавця - близько 30 ЛЗ). Займана посада та обов’язки - доцент кафедри фармакології.Член Асоціації фармакологів України.Scientific interestsneuropharmacology of combined cerebrotechnics. The author of more than 200 scientific and scientific-methodical articles, has patents in Ukraine, and newsletters.Participated in the study of about 50 pharmaceuticals (as a responsible executive - about 30 drugs) Position and responsibilities - associated professor of the Department of pharmacology.
Харченко Юлія ВалеріївнаYuliia Kharchenko Доцентка , канд.фарм.наук Associated professor, candidate of pharmacy science, PhD
Наукові інтереси – фармакологія про- та антиалергенних властивостей ЛЗ, мікрофлора та її вплив на організм.Навчально-методична робота. Викладачка з фармакології (мови викладання: англійська, українська).Має 48 наукових та навчально-методичних публікацій, з них 39 наукових та 9 навчально-методичних посібників (англійською, французькою та українською мовами), 2 патента України на корисну модель.Науково-дослідна робота. Приймала участь в дослідженні близько 50 лікарських препаратів (в якості відповідального виконавця - близько 20 ЛЗ). Приймала участь у п'тьох міжнародних преклінічних дослідженнях за кордоном.Займана посада та обов’язки:- доцентка кафедри фармакології;- завідувачка учбової частини кафедри фармакології;- викладачка кафедри;- відповідальна за роботу з англомовними студентами кафедри фармакології;- відповідальна за сайт кафедри;- член Асоціації фармакологів України та міжнародного союзу фундаментальної та клінічної фармакології «IUPHAR», член Європейської Академії алергології та клінічної імунології, член Всесвітньої організації з алергії.Scientific interests are the pharmacology of pro- and anti-allergic properties of drugs, the microbiome, and its effect on the body.Educational work. Teacher of Pharmacology and Clinical Pharmacology. Author of teaching aids and educational and methodological recommendations.Scientific research work. Participated in the study of about 50 pharmaceuticals (as a responsible executive - about 20 drugs). Participated in four international pre-clinical studies abroad.Occupation and responsibilities:-head of education at the department of pharmacology;-the teacher of the department;- responsible for working with English-speaking students of the Department of Pharmacology;- responsible for the website of the department;- a member of the Association of Pharmacologists of Ukraine, a member of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology, member of the World Organization of Allergy.
Ткаченко Вікторія АндріївнаViktoriia Tkachenko Доцентка , канд. біол .наук Associated professor, candidate of biological science, PhD
Навчально-методична робота.  Викладачка з фармакології (мови викладання: англійська, французька, українська).Має 62 наукових та навчально-методичних публікацій, з них 3 навчально-методичних посібника (французькою мовою), 2 патента України на корисну модель.Займана посада та обов’язки:- викладачка кафедри;- відповідальна за наукову роботу на кафедрі;- керівник СНТ кафедри;- член Асоціації фармакологів України та міжнародного союзу фундаментальної та клінічної фармакології «IUPHAR»; дійсний член Українського біохімічного товариства.Громадська робота. Заступник голови Ради молодих вчених ДДМУ, член Ради молодих вчених Дніпропетровської області. Educational work.  Teacher of Pharmacology.Occupation and responsibilities:-the teacher of the department;- responsible for scientific work at the department;- responsible for the student scientific society of the department;- a member of the Association of Pharmacologists of Ukraine; a member of the Ukrainian Biochemical Society.
Курт-Аметова Ганна СергіївнаAnna Kurt- Ametova Викладачка, канд.фарм.наук Lecturer, candidate of pharmacy science, PhD
Наукові інтереси – фармакологія знеболення (дослідження лікарських рослин при болю та запаленні).Має 40 наукових та навчально-методичних публікацій, 1 патент України на нові лікарські засоби, 2 навчально-методичних посібника (російською мовою), 1 інформаційний лист.Займана посада та обов’язки.- викладачка кафедри фармакології (мови викладання: англійська, українська);- відповідальна за роботу зі студентами стоматологічного факультету на кафедрі фармакології;- член Асоціації фармакологів України та міжнародного союзу фундаментальної та клінічної фармакології «IUPHAR», Всеукраїнської асоціації по вивченню болю.Scientific interests - pharmacology of analgesia (research of medicinal plants in pain and inflammation)Has 40 scientific and educational-methodical publications, 1 patent of Ukraine for new medicines, 2 teaching aids (in Russian languages), 1 information letter.Occupation and responsibilities.- teacher of the Department of Pharmacology;- is responsible for working with students of the Faculty of Dentistry at the Department of Pharmacology;- member of the Association of Pharmacologists of Ukraine, Ukrainian Association for the Study of Pain.
Букреєва Анастасія ВікторівнаAnastasia BukreevaВикладачка,Lecturer
Займана посада та обов’язки.- викладачка кафедри фармакології (мови викладання: українська);- член Асоціації фармакологів України.
Occupation and responsibilities.- teacher of the Department of Pharmacology;- member of the Association of Pharmacologists of Ukraine.
Малишев Сергій ЛеонідовичSergiy Malishev Викладач, старший лаборантLecturer
Наукові інтереси – вивчення поведінки гризунів в нових (стресогенних) умовах, що дозволяє оцінити: вираженість і динаміку окремих поведінкових елементів; рівень емоційно-поведінкової реактивності тварин ("седацию-ажитацію"); стратегію дослідницької / оборонної поведінки; звикання (habituation); запам'ятовування стимулів (наприклад, в парадигмі "object recognition"); симптоми неврологічного дефіциту; локомоторну стереотипію, що використовується у дослідженнях нейролептичної, антидепресантної, ноотропної та транквілізуючої (анксіолітичної) активності фармакологічних речовин і лікарських засобів. Є співавтором наукових статей та автором методичних розробок для студентів.Scientific interests - the study of the behavior of rodents in new (stress) conditions, which allows to assess: the severity and dynamics of individual behavioral elements; level of emotional and behavioral reactivity of animals ("sedation-agitation"); research / defense strategy; addiction (habituation); remembering incentives (for example, in the "object recognition" paradigm); symptoms of neurological deficiency; locomotor stereotype used in studies of neuroleptic, antidepressant, nootropic and tranquilizing (anxiolytic) activity of pharmacologic substances and drugs. He is a co-author of scientific articles and author of methodological studies for students.
Краснова Тетяна Миколаївналаборантка навчальної частини кафедри